Skup złota, skup srebra, lombard - Śląsk: Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry

SKAB SP. Z O.O.
LOMBARDORO ®

SKUP ZŁOMU ZŁOTA I SREBRA

Skup złota, skup srebra, lombard - Śląsk: Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry

LOMBARD REGULAMIN

REGULAMIN LOMBARDORO®

1. Lombard udziela krótkoterminowych pożyczek pod zastaw złota, srebra, sprzętu rtv i agd, telefonów komórkowych itp. tylko osobom pełnoletnim posiadającym ważny dokument tożsamości.

 

2. Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki ustala pracownik Lombardu w zależności od wartości oferowanych pod zastaw przedmiotów i oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

 

3. Pracownik Lombardu może odmówić udzielenia pożyczki w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy lub w przypadkach określonych w przepisach obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim.

  

4. Zastawione przedmioty zostają wystawione do sprzedaży w następnym dniu po upływie terminu zwrotu pożyczki i w tym momencie następuje rozwiązanie umowy z Pożyczkobiorcą.

W szczególnych przypadkach ustalonych indywidualnie z Pożyczkobiorcą pracownik Lombardu może wstrzymać wystawienie przedmiotów do sprzedaży na okres nie dłuższy niż 14 dni. Za dodatkowe dni pożyczki Lombard pobiera odsetki i opłaty naliczane w taki sam sposób i w tej samej wysokości jak przy zawieraniu umowy pożyczki.

 

5. Za przyjęte pod zastaw przedmioty w okresie ich przechowywania odpowiada Lombard do wysokości wartości przedmiotu przewłaszczenia ustalonej w momencie zawierania umowy pożyczki.

 

6. Pożyczkobiorca może upoważnić osobę trzecią do odbioru zastawionego przedmiotu i spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami i  opłatami w momencie podpisywania umowy.

 

 7. Do zawarcia umowy pożyczki jak i do odbioru zastawionego przedmiotu konieczne jest okazanie pracownikowi Lombardu dowodu osobistego Pożyczkobiorcy przez pożyczkobiorcę, lub osoby upoważnionej przez Pożyczkobiorcę.

 

8. W przypadku uzyskania ze sprzedaży przewłaszczonego przedmiotu kwoty niższej, lub  wyższej niż kwota udzielonej pożyczki wraz z odsetkami i opłatami, różnica nie podlega zwrotowi stanowiąc środki na pokrycie ewentualnych strat lub zysk Lombardu. Strony wyłączają wzajemne roszczenia z tego tytułu.

 

9. Lombard nie udziela osobom trzecim żadnych informacji dotyczących zawartych umów przez Pożyczkobiorcę. Informacje te są objęte tajemnicą handlową i bankową.

 

10. W przypadku braku możliwości spłaty przez Pożyczkobiorcę pożyczki wraz z innymi opłatami w terminie określonym w zawartej umowie istnieje możliwość przedłużenia terminu trwania umowy pożyczki. W celu przedłużenia terminu trwania pożyczki konieczne jest uiszczenie przez Pożyczkobiorcę odsetek i opłat wymienionych w umowie należnych na dzień przedłużenia umowy.

 

11.  Przedłużenie terminu spłaty pożyczki bez zapłaty należnych odsetek i opłat nie jest możliwe.

 

 

Lombard nie przyjmuje dyspozycji przedłużenia umowy pożyczki telefonicznie.

 

Aktualnie na stronie 1 użytkowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl